હેતુ

અમારા વિશેહેતુ

પ્રાચિન અને અર્વાચીન સંસ્કૃતિનો સુભગ સમન્વય એજ ગુરુકુલની પ્રમુખ ભૂમિકા.

આધુનિક સંસાધનોથી ભરપુર ભૌતિક સુવિધા દ્વારા શિક્ષણ આપવું અને પરિણામે ઉત્તમ ઘડતરની આપણા સમાજને અમૂલ્ય ભેટ.