શિક્ષક ગણ

શૈક્ષણિકશિક્ષક ગણ


શીવશંકરભાઇ કે. નાકર( ભુજ )

D.P.Ed.


મંજુલાબેન વી. રાબડીયા( રામપર )

B.Com.,B.Ed.


રેખાબેન એમ. ગોરસીયા( રામપર )

B.Com.,B.Ed.


વિજયભાઇ એમ. પટેલ( દહીંસરા )

B.A.,B.Ed.


સંગીતાબેન કે. ભુડિયા ( વેકરા )

B.A.,B.Ed.


શીતલબેન એસ. હિરાણી ( રામપર )

B.A.,B.Ed.


મિનાક્ષીબેન એમ. વરસાણી ( વેકરા )

B.Sc.,B.Ed.


નિરવભાઇ એચ. ઉપાધ્યાય ( સરલી )

B.A.,B.Ed.


રિનાબેન વી. વરસાણી ( વેકરા )

B.A.,B.Ed.


ધારાબેન વી. જાષી ( વેકરા )

B.A.,B.Ed.


મોહનભાઇ કે. બારોટ ( વેકરા )

P.T.C.


કિશનભાઇ એમ. સોલંકી ( દરશડી )

B.A.,B.Ed.


ધર્મદીપસિંહ એચ. જાડેજા ( વેકરા )

B.Sc.,B.Ed.


કિશોરભાઇ એન. ચૌહાણ ( રામપર )

S.S.C.